Στα 250.000 ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Νηρέας το 2011 έναντι ζημιών το προηγούμενο έτος, οι οποίες είχαν σημειωθεί  λόγω αποεπένδυσης από συμμετοχή σε συνδεδεμένη εταιρεία.
Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΝΗΡΕΑ ανήλθαν στα 196,9 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 6,3% η οποία βασίστηκε σε βελτιωμένες τιμές ψαριών και άνοδο των εξαγωγών κατά 7,2%. 


Οι πωλήσεις ψαριών διαμορφώθηκαν σε € 154,6 (αύξηση 6,4%). Η μέση τιμή πώλησης λαβρακιού και τσιπούρας ήταν βελτιωμένη κατά 16,8% σε σχέση με το 2010. 


Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανέβηκαν στα 148,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 5,8%, η οποία προήλθε από τις βελτιωμένες τιμές και τις μεγαλύτερες εξαγωγές σε νέες αγορές (χώρες εκτός ΕΕ). 


Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά  2,1 εκατ. ευρώ από βασικές μειώσεις του κόστους και πρωτοβουλίες για την αύξηση της παραγωγικότητας, παρά την άνοδο στις τιμές των πρώτων υλών για ιχθυοτροφές και των μεταφορικών. 


Oι υψηλότερες τιμές, η εστίαση στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών κερδών και στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης απέφεραν 14,8 εκατ. ευρώ θετικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες. Οι ταμειακές ροές μετά τις λειτουργικές δραστηριότητες και τις κεφαλαιακές επενδύσεις (free cash flow) διαμορφώθηκαν στα  7,8 εκατ. ευρώ.


Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων (EBITDA προ επίδρασης βιολογικών αποθεμάτων) ανήλθαν σε 23,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το 2010. 

Η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας αντισταθμίστηκε εν μέρει από αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες και αποσβέσεις λόγω της εν εξελίξει οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. 


Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 0,25 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών πέρυσι, οι οποίες είχαν σημειωθεί και λόγω αποεπένδυσης από συμμετοχή σε συνδεδεμένη εταιρεία. Τα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε  9,5 εκατ. ευρώ ( 0,1499 ευρώ ανά μετοχή) λόγω θετικής επίπτωσης από ενδοομιλική μεταφορά βιολογικών αποθεμάτων. Ο κ. Αριστείδης Μπελλές, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε

«Είμαστε ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις μας για το 2011, που αντανακλούν τόσο το ικανοποιητικό επίπεδο τιμών και ζήτησης για τα προϊόντα μας, την προσήλωσή μας στους πελάτες μας, την ποιότητα των προϊόντων μας όσο και τη συνεχή προσπάθειά μας για τη μείωση του κόστους. 

Το 2012 συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία ισχυρής ταμειακής κερδοφορίας από τις λειτουργικές μας δραστηριότητες με άξονες την αξία για τους μετόχους μας, την αγαστή συνεργασία με τις Τράπεζές μας , αλλά και βασικές πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας και έμφαση σε επικερδή και αναπτυσσόμενα προϊόντα, αγορές, και πελάτες. 

Συνεχίζουμε επίσης την έρευνα για τεχνολογικές καινοτομίες στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας και των νέων προϊόντων και θα αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για την παραγωγή προϊόντων που ακολουθούν τις αρχές βιωσιμότητας και προσφέρουν υπεραξία στους πελάτες μας και τους καταναλωτές. 

Στο κλάδο της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας παρατηρείται συνεχής αύξηση της ζήτησης για περισσότερα από 20 χρόνια ανεξαρτήτως από τη πορεία της οικονομίας. Αυτή η ζήτηση αναμένεται να διατηρηθεί και να αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένης και της ανάπτυξης νέων αγορών οι οποίες εξοικειώνονται με τα υγιεινά, υψηλής ποιότητας και προσιτής τιμής προϊόντα μας. 

Η προοπτική αυτή, σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα προγράμματα για την αλλαγή της δομής του κόστους μας, μας δημιουργούν αισιοδοξία και για το 2012.» 

Κύρια Σημεία ανά τομέα 

Οι πωλήσεις των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (ψάρια, γόνος και άλλα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες) ανήλθαν στα 168,7 εκατ. ευρώ έναντι  157,2 εκατ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας άνοδο 7,3%. Οι πωλήσεις ψαριών αυξήθηκαν κατά 6,4% σε αξία λόγω των ανοδικών τιμών. 


Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών ανήλθαν στα 16,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,9 εκατ. ευρώ, καθώς περισσότερες τροφές χρησιμοποιούνται για ιδία κατανάλωση. Η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 6%. 


Οι πωλήσεις των αγρο-πτηνοτροφικών προϊόντων (διατίθενται μέσω της 100% θυγατρικής KEGOagri) και των εξοπλισμών ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 9,4%.
 

Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανήλθαν στα  148,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 5,8%) και αντιστοιχούν στο 75% των συνολικών πωλήσεων. 


Επενδύσεις και Ρευστότητα 

Κατά το 2011 συνεχίστηκε η εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου που προβλέπει τη συγκέντρωση των μονάδων σε μεγάλα παραγωγικά κέντρα. Οι καθαρές επενδύσεις σε πάγια και εξοπλισμό ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ έναντι  5,7 εκατ. ευρώ το 2010. 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες ανήλθαν σε  1 εκατ. ευρώ. Την αντίστοιχη περίοδο του 2010 σημειώθηκαν καθαρές αποπενδύσεις 24 εκατ. ευρώ λόγω της πώλησης της συμμετοχής στη Marine Farms. 

Ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε  243,2 εκατ. ευρώ και μειώθηκε κατά 23,1 εκατ. ευρώ κατά το 2011. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ο καθαρός δανεισμός ήταν 224,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο Όμιλος είχε  18,8 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την αποπληρωμή υφισταμένων δανείων και για μελλοντικές επενδύσεις.


Προοπτικές

H παγκόσμια ζήτηση για τα κύρια προϊόντα του Ομίλου, το λαβράκι και την τσιπούρα, παραμένει ανθεκτική. Επιπλέον, η ζήτηση για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων μας (ψάρια, γόνος, τροφές, αγροπτηνοτροφικά, εξοπλισμοί συνεχίζει να είναι ισχυρή. 

Η μέση τιμή της τσιπούρας και του λαβρακίου αναμένεται να παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Οι τιμές των πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές και το κόστος μεταφορών αναμένεται να είναι αυξημένες το 2012. 

Η συνεχιζόμενη κρίση στην Ελλάδα δεν αναμένεται να έχει σημαντική επιρροή στις πωλήσεις ψαριών καθώς το 90% της παραγωγής ψαριών που παράγει ο Όμιλος εξάγεται. Αν και είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι πραγματικές συνέπειες του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος που επικρατεί στην Ευρώπη, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας λαβρακιού και τσιπούρας, όπως και ο κλάδος τροφίμων, θα επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό από άλλους κλάδους.