Την καθυστέρηση δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων έτους ανακοίνωσε σήμερα η Sprider Stores εξαιτίας της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς τα κεντρικά γραφεία και τις αποθήκες της Εταιρείας στις 13/3.
Αναλυτικά η Sprider Stores ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της πυρκαγίας της 13ης Φεβρουαρίου 2012, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς τα κεντρικά γραφεία και τις αποθήκες της Εταιρείας στην Ανθούσα Αττικής, δεν δύναται να προχωρήσει σε δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και των στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης 2011, εντός των εκ του Νόμου οριζομένων προθεσμιών. 


Η καταστροφή του έντυπου υλικού καθώς και οι προσωρινές βλάβες στις υποδομές της Εταιρείας οδήγησαν σε ανυπέρβλητες καθυστερήσεις τόσο την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου όσο και τον έλεγχο αυτών από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που ελέγχουν τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προβεί στην δημοσιοποίηση όλων των ανωτέρω έως την Πέμπτη, 24 Μαίου 2012, ούτως ώστε να απεικονιστεί με τρόπο αληθή και ακριβή η οικονομική θέση, η κατάσταση συνολικού εισοδήματος, οι μεταβολές ιδίων κεφαλαίων, οι ταμειακές ροές καθώς και οι σημαντικές πολιτικές και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο για την περίοδο από 01/01/2011 έως 31/12/2011.

 

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία προτίθεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.