Η κρίση της ελληνικής οικονομίας οδήγησε για μια ακόμη χρονιά σε μείωση της ζήτησης προϊόντων χάλυβα, με αποτέλεσμα την πτώση κατά περίπου 13% των πωλήσεων  σε σχέση με το 2010 της Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας Α.Ε. Οι συνεχείς περικοπές του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η αδυναμία πληρωμών του Δημοσίου έχουν παγώσει τα έργα υποδομής. Η παρατεταμένη ύφεση οδήγησε την αγορά προϊόντων χάλυβα σε καταναλώσεις της δεκαετίας του '’90.

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 112 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 6% σε σχέση με αυτόν του 2010. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της Εταιρίας για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία), αυτός διαμορφώθηκε το 2011 στα € 143 εκατ. ευρώ από  € 157 εκατ. ευρώ  το 2010, παρουσιάζοντας πτώση κατά 9%.


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα € 0,6 εκατ. ευρώ ζημιά  από € 0,7 εκατ. ευρώ κέρδος το προηγούμενο έτος. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία € 11,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με ζημία € 8,5  εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.


Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ διαμορφώθηκε στα € 62 εκατ. ευρώ από € 71 εκατ. ευρώ το 2010. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της Εταιρείας για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία), οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα € 92 εκατ. ευρώ από € 108 εκατ. ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,6%.


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 0,3 εκατ. ευρώ ζημιά έναντι € 0,2 εκατ. ευρώ κέρδος το προηγούμενο έτος, ενώ στα αποτελέσματα  προ φόρων σημειώθηκαν ζημίες  € 6,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών € 5,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.


Οι θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια, παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών, η μεν Βουλγαρία κατά 4,2% η δε Ρουμανία κατά 9,5%. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα € 14,2 εκατ. ευρώ έναντι € 13,7 το 2010 ενώ ο κύκλος εργασιών της SIDMA Romania ανήλθε στα € 25,6 εκατ. ευρώ έναντι € 23,4 εκατ. ευρώ το 2010. Η συνεισφορά τους στο συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε από 23% το 2010 σε 28% το 2011, ήτοι κατά 18%.


Στην προσπάθεια μείωσης των δαπανών, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Ομίλου παρουσίασαν το 2011 μείωση 4,6% έναντι του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε € 14 εκατ. ευρώ. Μεγαλύτερη βελτίωση είχαν τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα που σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά 7% ενώ σε επίπεδο Εταιρείας κατά 15% και ανήλθαν σε € 5,2 εκατ. ευρώ και 2,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 26% σε σύγκριση με το 2010, φθάνοντας τα €7,8 εκατ. ευρώ, αύξηση που οφείλεται κυρίως στην άνοδο των επιτοκίων και των spreads. Το 2011 ο Όμιλος προέβη σε αναχρηματοδότηση ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων που έληγαν μέσα στο έτος, ύψους € 70 εκατομμυρίων. Από αυτά, κοινοπρακτικό δάνειο ύψους € 49 εκατ. ευρώ ανανεώθηκε έως τον Σεπτέμβριο του 2016 ενώ ομολογιακά ύψους 10 εκ. για το τέλος του 2016 και τις αρχές του 2017 . Τέλος έτερο ομολογιακό ύψους € 10,5 εκατ. ευρώ παρατάθηκε έως το τέλος του 2013. Στο τέλος του 2011, ο καθαρός βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου ανερχόταν σε 30% του συνόλου των δανείων του.


Σχετικά με την διαφύλαξη της ρευστότητας, η μείωση των κεφαλαίων κίνησης κατά 8% ή € 5 εκατ. ευρώ επέτρεψε κατά το 2011 τη διατήρηση του δανεισμού στα επίπεδα του 2010. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλουστο τέλος του 2011 ανέρχονταν σε  €21 εκατ. ευρώ.


Η ΣΙΔΜΑ, σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, έχει θέσει ως προτεραιότητα την διαφύλαξη της ρευστότητας της και τον περιορισμό των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Aποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν να διατηρηθεί ο δανεισμός της στα επίπεδα του 2010.