Ζημιές έναντι κερδών από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες κατέγραψε το 2011 σε σχέση με το προηγούμενο έτος ο όμιλος της Βαλκάν Ακίνητα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Ομίλου:

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (E.B.I.T.) διαμορφώθηκαν σε μηδενικό (0) επίπεδο έναντι κερδών 6  χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 


Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 5,494 εκ. ευρώ έναντι κερδών 18 χιλ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα. 


Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημία 5,825 εκ. ευρώ έναντι κερδών 957 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 


Σε επίπεδο μητρική εταιρείας, η Βαλκάν Ακίνητα σημείωσε:
 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (E.B.I.T.) διαμορφώθηκαν σε ζημία 146 χιλ. ευρώ έναντι κερδών της τάξης των 7 χιλιάδων ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 


Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 547 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 219 χιλ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα. 


Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημία 552 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 223 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.