Μείωση ζημιών και πτώση εσόδων κατέγραψε το 2011 η Κούμπας Συμμετοχών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011, ο όμιλος παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:
 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 4,6 εκατ. ευρώ έναντι των 5,0 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2010. 


Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 10,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,3 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2010. 


Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές 10,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,6 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2010. 


Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές 15,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 26,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2010. 


Όπως υπενθυμίζεται κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 03.04.2009, αποφασίσθηκε, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5.1.α του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικής καθαρής θέσης κατά τη χρήση 2008. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 06/04/2009.
 

Στόχος της εταιρείας για το 2012 είναι η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων, ώστε να εξακολουθήσει να εξυπηρετεί κανονικά τις δανειακές της υποχρεώσεις, όπως πράττει έως και σήμερα. 


Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 η εταιρεία προέβη σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) υπό το άρτιο σε ποσοστό 90% επί της ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας, ποσού 78.276.000 € και διάρκειας επτά ετών. 


Το ποσό του Κοινού Ομολογιακού Δανείου χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση υφισταμένου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.