Διεύρυνση ζημιών και μείωση εσόδων κατέγραψε το 2011 σε σχέση με το περασμένο έτος ο όμιλος της Νίκας.  
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στη χρήση 2011 διαμορφώθηκε σε €72,5 εκατ. έναντι €87,6 εκατ. το 2010 σημειώνοντας πτώση κατά 17,3%. 


Το μικτό κέρδος του ομίλου υποχώρησε κατά 23,9% και διαμορφώθηκε στη χρήση 2011 σε €26,8 εκατ. έναντι €35,2 πέρυσι, ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους ανήλθε σε 37% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών μειωμένο κατά 3,2 μονάδες βάσης έναντι του 2010.  
 

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €2,0 εκατ. έναντι κερδών ύψους €7,1 εκατ. στη χρήση 2010. Αντίστοιχα το ενοποιημένο EBIT ανήλθε στη χρήση 2011 σε ζημιές €5,3 εκατ. έναντι κερδών €3,8 εκατ. το 2010.
 

Τα ενοποιημένα EBT ανήλθαν στη χρήση 2011 σε ζημιές €11,4 εκατ. έναντι ζημιών €0,5 εκατ. το 2010. Το ενοποιημένο EAT, ανήλθε σε ζημίες €12,1 εκατ. έναντι ζημιών €2,7 εκατ. πέρυσι ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες €12,2 εκατ. έναντι ζημιών €2,8 εκατ. στη χρήση 2010.

 

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στη χρήση 2011 μειώθηκε κατά 20,3% και διαμορφώθηκε σε €69,3 εκατ. έναντι €87 εκατ. το 2010.


Το μικτό κέρδος παρουσίασε ανάλογη πορεία και μειώθηκε κατά 25,6% ανερχόμενο σε €24,5 εκατ. έναντι €32,9 εκατ. το 2010. Το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 35,3% επί του κύκλου εργασιών έναντι 37,8% το 2010 και υποχώρησε κατά 2,5 μονάδες βάσης. 


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2011 σε ζημιές ύψους €2,6 εκατ. έναντι κερδών ύψους €6,7 εκατ. το 2010.
 

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές €4,9 εκατ. έναντι κερδών ύψους €4,4 εκατ. το 2010, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε ζημιές €9,3 εκατ. έναντι κερδών €1,1 εκατ. το 2010. Τέλος τα αποτελέσματα μετά φόρων (EΑT) ανήλθαν στη χρήση 2011 σε ζημιές €9,9 εκατ. έναντι ζημιών €504 χιλ. πέρυσι.