Ζημίες έναντι κερδών κατέγραψε για τη χρήση 2011 η εταιρεία Centric σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που έδωσε την Παρασκευή.

Έτσι λοιπόν, οι ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις 12,8 εκατ. ευρώ από κέρδη 4,4 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα EBITDA παρουσίασαν πτώτη 57,6% και διαμορφώθηκαν στα 3,3 εκατ. ευρώ από 7,6 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα καθάρα κέρδη μετά φόρων και προ των διαγραφών απομειώσεων έφτασαν τα 0,2 εκατ. ευρώ από 4,4 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ οτο μικτό κέρδος παρουσιάσε πτώση 22% και έφτασε τα 12,8 εκατ. ευρώ το 2011. Τέλος, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 567 εκατ. ευρώ.