Ζημιές ύψους 3,55 εκατ. ευρώ από ζημιές 4,12 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2011 η εταιρεία Βαρβαρέσος. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 21,84 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, ενώ το μικτό περιθώριο της εταιρίας ανέρχεται στα 0,096 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 12,72 εκατ. ευρώ ήτοι 72% των συνολικών πωλήσεων. Οι ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν στα 470.000 ευρώ από ζημιές 1,02 εκατ. ευρώ το 2010.