Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε., ΑΛΑΠΙΣ Α.Β.Ε.Ε., ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ALSINCO Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. από σήμερα 02 Απριλίου 2012 και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, διότι οι ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις για τη χρήση 2011, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν μέχρι 31.03.2012, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών τους.

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α'/178/14.7.2005), αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε., SPRIDER STORES Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ και ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. από σήμερα 02 Απριλίου 2012, διότι δεν δημοσιοποίησαν εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για τη χρήση 2011, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.


Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων, με υποκείμενο τίτλο την εταιρία ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.


Οι ανακοινώσεις των εταιριών ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε., SPRIDER STORES Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ και ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για τη χρήση 2011 των εταιριών ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε., ΑΛΑΠΙΣ Α.Β.Ε.Ε., ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ALSINCO Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε., είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χ.A.