Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd (MPB) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πώληση της συνολικής συμμετοχής της τράπεζας στην Marfin Pank Eesti AS (MPE) ύψους 70,54% στην Ukrselhosporom PCF LLC
Το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής ανήλθε σε 6,6 εκατ.  ευρώ και αντιπροσωπεύει πολλαπλάσιο 2,11 φορές περίπου της καθαρής λογιστικής αξίας της MPE στις 29 Μαρτίου, 2012 (μη ελεγμένα αποτελέσματα). Το κέρδος από την πώληση ανέρχεται σε περίπου 2,8 εκατ. ευρώ. 


Η πώληση συνάδει με την ανακοινωθείσα πρωτοβουλία της MPB για εκποίηση των μη βασικών επενδύσεων και επανατοποθέτησή της στην βάση της στην Κύπρο, η οποία και θα αποτελέσει την πλατφόρμα ανάπτυξης και επέκτασης του Ομίλου στις βασικές γεωγραφικές περιοχές, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.