Σχεδόν αμετάβλητο, ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, παρέμεινε το ευρώ κατά τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (-0,04%) ως αποτέλεσμα της ανατίμησης των ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων (+0,30%) και της υποχώρησης των λοιπών νομισμάτων (- 0,32%).


Οι ίδιες περίπου μεταβολές σημειώνονται και με συντελεστές σταθμίσεως τη συμμετοχή της χώρας κάθε νομίσματος στις εξαγωγές μόνο των χωρών της ζώνης του ευρώ.


Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των ξένων νομισμάτων στο τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012, δηλαδή ως προς τις μέσες τιμές του Δεκεμβρίου 2011, αυτές ανήλθαν, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), σε +1,11% για το σύνολο των νομισμάτων, σε +2,43% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σχεδόν σταθερότητα (+0,05%) για τα λοιπά νομίσματα.


Εξάλλου, οι μέσες ετήσιες μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών, δηλαδή κατά το α' τρίμηνο του 2012 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011, ανήλθαν σε +2,80% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -0,93% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε +5,83% για τα λοιπά νομίσματα.
Οι μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Μάρτιος 2011 - Μάρτιος 2012, ήταν +3,97%, +0,45% και +6,83% για το σύνολο των νομισμάτων, τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και τα λοιπά νομίσματα, αντίστοιχα.Δολάριο και 'Άλλα Νομίσματα εκτός Ε.Ε.Μικρή υποχώρηση ως προς τα περισσότερα των λοιπών νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Μάρτιο 2012, σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2012, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των λοιπών ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες.Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ ανατιμήθηκε κατά +0,17%, η κορόνα Νορβηγίας κατά +0,28% και το δολάριο Καναδά κατά +0,55%. Αντίθετα, το δολάριο Αυστραλίας και το γιέν Ιαπωνίας υποχώρησαν κατά - 1,68% και -4,69%, αντίστοιχα, ενώ το φράγκο Ελβετίας και το γουάν Κίνας έμειναν σχεδόν αμετάβλητα (+0,08% και -0,01%, αντίστοιχα).


Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2011, διαπιστώνεται η ανατίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από +0,28% (γουάν Κίνας) έως +3,71% (δολάριο Αυστραλίας) με εξαίρεση το δολάριο ΗΠΑ και το γιέν Ιαπωνίας που υποτιμήθηκαν κατά -0,17% και -5,81%, αντίστοιχα.


Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' τρίμηνο 2012 έναντι του α' τριμήνου 2011, προκύπτει η ανατίμηση όλων των λοιπών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: +4,24%, φράγκο Ελβετίας: +6,56%, κορόνα Νορβηγίας: +3,13%, δολάριο Καναδά: +2,64%, δολάριο Αυστραλίας: +9,50%, γιέν Ιαπωνίας: +8,33% και γουάν Κίνας: +8,76%).


Κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Μάρτιος 2011 - Μάρτιος 2012, διαπιστώνεται επίσης η ανατίμηση όλων των νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από +3,96% (κορόνα Νορβηγίας) έως +10,50% (δολάριο Αυστραλίας).


Νομίσματα Χωρών - Μελών της Ε.Ε.Υποτίμηση έναντι των κυριοτέρων λοιπών ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Μάρτιο 2012, σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2012, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, τρία (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα ανατιμήθηκαν (λίρα Αγγλίας: +0,30%, ζλότι Πολωνίας: +1,12% και κορόνα Τσεχίας: +1,48%), τρία υποτιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: -0,76%, φόριντ Ουγγαρίας: -0,54% και λέι Ρουμανίας: -0,36%), και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: -0,02%).


Όσον αφορά τις μεταβολές των ευρωπαϊκών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2011 (σωρευτικές μεταβολές), πέντε νομίσματα ανατιμήθηκαν με ποσοστά που κυμαίνονται από +1,15% (λίρα Αγγλίας) έως +8,23% (ζλότι Πολωνίας), ένα υποχώρησε (λέι Ρουμανίας: - 0,88%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: -0,02%).


Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' τρίμηνο 2012 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2011, διαπιστώνεται η υποτίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -8,14% (φόριντ Ουγγαρίας) έως -2,81% (κορόνα Τσεχίας), με εξαίρεση την κορόνα Δανίας, την κορόνα Σουηδίας και την λίρα Αγγλίας που ανατιμήθηκαν κατά +0,27%, +0,117% και +2,24%, αντίστοιχα.


Τέλος, όσον αφορά τις μεταβολές των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Μάρτιος 2011 - Μάρτιος 2012, τέσσερα νομίσματα υποτιμήθηκαν (ζλότι Πολωνίας: -2,96%, κορόνα Τσεχίας: -1,15%, φόριντ Ουγγαρίας: -7,31% και λέι Ρουμανίας: -4,69%), δύο ανατιμήθηκαν (κορόνα Δανίας: +0,30% και λίρα Αγγλίας: +3,84%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Σουηδίας: -0,01%).