Σε διόρθωση επί των οικονομικών καταστάσεων του 2011 προέβη η Reds.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στα «Στοιχεία & Πληροφορίες χρήσης 2011» και συγκεκριμένα στον πίνακα –Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών – Λειτουργικές δραστηριότητες  έχουν γραφεί εκ παραδρομής αντίστροφα τα ποσά των Προβλέψεων και Απομειώσεων της χρήσης και συγκεκριμένα, τα  ποσά 4.147.200 ευρώ και 3.600.000 ευρώ που αναγράφονται  ως Προβλέψεις αντιστοιχούν σε Απομειώσεις και τα ποσά 17.661 ευρώ και 15.521 ευρώ που αναγράφονται ως Απομειώσεις αντιστοιχούν σε Προβλέψεις.