Στο ποσό των 177 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ομίλου Μηχανική με αποτέλεσμα να παραμένει στην κατηγορία επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Με σκοπό την έξοδο των μετοχών της εταιρείας από την κατηγορία επιτήρησης, η Διοίκηση του Ομίλου έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών προς την κατεύθυνση της τακτοποίησης και εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εξαλείφοντας τους λόγους για τους οποίους εντάχθηκαν οι μετοχές στην κατηγορία επιτήρησης. Οι ενέργειες αυτές είναι πιο συγκεκριμένα:


1)
Η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών της εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων της μέχρι του ποσού των 160 εκατ. ευρώ σε συνδυασμό με την λήψη πρόσθετης χρηματοδότησης. Μέσω της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης θα πραγματοποιηθεί η ρύθμιση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις τράπεζες ενώ μέσω της πρόσθετης χρηματοδότησης θα εξασφαλισθούν ικανά κεφάλαια για την τακτοποίηση των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο, προμηθευτές και προσωπικό. Οι συζητήσεις της Διοίκησης με τα τραπεζικά ιδρύματα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο με επιθυμία αμφοτέρων των μερών η ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων και διαδικασιών να επέλθει με την υπογραφή κοινοπρακτικού δανείου κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. Ήδη, από τις 12 Οκτωβρίου 2011, έχει υπογραφεί από πλευράς της Διοίκησης της Εταιρείας και των βασικών πιστωτριών τραπεζών το Σχέδιο Ενδεικτικών Όρων του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου (Term Sheet) και υλοποιούνται από πλευράς των εταιρειών του Ομίλου οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί ώστε να επιτραπεί το συντομότερο δυνατό η υπογραφή του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου.2)
Η επιδίωξη της δικαστικής ικανοποίησης σημαντικότατων χρηματικών απαιτήσεων και αξιώσεων κατά του Δημοσίου και Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως και Ιδιωτικών Φορέων από συμβάσεις έργων που ο Όμιλος κατασκευάζει ή έχει αποπερατώσει και οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 256,3 εκατ. ευρώ σύμφωνα και με το σχετικό πίνακα απαιτήσεων όπως αυτός έχει προσαρτηθεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2011. Ένα σημαντικό μέρος αυτών και πιο συγκεκριμένα, 90 εκατ. ευρώ από εκτελούμενα έργα άλλα και ολοκληρωμένα έργα της μητρικής, βρίσκονται επί της ακολουθούμενης διαδικασίας σε προχωρημένο στάδιο και αναμένονται να ικανοποιηθούν εντός του 2012.3)
Η πώληση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτού του σκέλους της στρατηγικής που έχει επιλεχθεί να ακολουθηθεί, η θυγατρική εταιρεία «Μηχανική Ρωσίας» άντλησε το ποσό των 25  εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) μέσω της πώλησης του υπό κατασκευή ακινήτου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Επιπροσθέτως, η Διοίκηση εξετάζει λοιπές επενδυτικές προτάσεις και προτάσεις πώλησης επενδυτικών της ακινήτων στη Ρωσία και την Αίγυπτο.
 

Η ευνοϊκή έκβαση των ανωτέρω ενδεικτικών επιλογών και ενεργειών της Διοίκησης του Ομίλου οδηγεί στην εκτίμηση ότι θα έχουν θετική επιρροή στη διαμόρφωση των χρηματορροών του Ομίλου και στα οικονομικά της μεγέθη και στην διασφάλιση των προϋποθέσεων που ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών θέτει για την έξοδο των μετοχών της εταιρείας από την κατηγορία επιτήρησης.