Ζημιές προ φόρων και μείωση τζίρου κατέγραψε ο όμιλος της Μοχλός για το 2011 σε σχέση με το 2010.


Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε τη  χρήση 2011 σε 30 εκατ. ευρώ έναντι 38,26 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση 2010, ενώ ο κύκλος εργασιών σε εταιρικό επίπεδο διαμορφώθηκε σε 19,96 εκατ. ευρώ έναντι 37,48 εκατ. ευρώ τη χρήση 2010.
 

Τα μικτά αποτελέσματα  σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν σε 3,79 εκατ. ευρώ, έναντι 6,33 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2010, ενώ τα αντίστοιχα εταιρικά διαμορφώθηκαν επίσης κερδοφόρα και ανήλθαν σε 1,93 εκατ. ευρώ, έναντι 6,08 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2010. 


Τα λειτουργικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου – EBITDA - για τη χρήση 2011 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα στα 6,59 εκατ. ευρώ έναντι 7,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση 2010, ενώ σε εταιρικό επίπεδο επίσης κερδοφόρα και ανήλθαν σε 4,91 εκατ. ευρώ έναντι 6,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση 2010.  
   

Τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν για την κλειόμενη χρήση 2011 σε ζημιές 999 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 142 χιλ. ευρώ  τη χρήση 2010, ενώ τα αντίστοιχα εταιρικά ανήλθαν σε ζημιές 623 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 123 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση 2010.
 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2011 σε 70,59 εκατ. ευρώ έναντι 77,18 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2010.Υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης διεθνούς οικονομικής ύφεσης με τις συνέπειες που έχει και στην ελληνική οικονομία, πλήττοντας σημαντικά τον κλάδο των κατασκευών, τα ανωτέρω οικονομικά αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση του Ομίλου εντείνει τις προσπάθειες της για την ολοκλήρωση τόσο των αποφασισθέντων μετασχηματισμών όσο και των διαδικασιών για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και την ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων.