Διεύρυνση στα προ φόρων αποτελέσματα και αυξημένο κύκλο εργασιών εμφάνισε ο όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής το 2011.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε τη χρήση 2011 σε  58,03 εκατ. ευρώ έναντι 54,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση 2010, ενώ ο  κύκλος εργασιών σε εταιρικό επίπεδο ανήλθε σε 1,46 εκατ. ευρώ έναντι 1,90 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση.


Σε επίπεδο Ομίλου τα λειτουργικά αποτελέσματα – EBITDA - της χρήσης 2011 ανήλθαν σε κέρδη ύψους 6,09 εκατ. ευρώ, έναντι 6,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση 2010.


Τα ενοποιημένα προ φόρων οικονομικά αποτελέσματα ανήλθαν τη χρήση 2011 σε ζημίες 19,20 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,06 εκατ. ευρώ τη χρήση 2010, ενώ τα αντίστοιχα εταιρικά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν τη χρήση 2011 σε ζημίες 1,12 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 778 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση πέρυσι.


Παράλληλα, οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν θετικές και σε ύψος 3,52 εκατ. ευρώ έναντι 11,29 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση 2010.
 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε στο τέλος της χρήσης 2011 σε 398,99 εκατ. ευρώ, έναντι 446,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2010.


Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα του Ομίλου, δεδομένου ότι οι δύο κύριοι κλάδοι (κατασκευών και τουρισμού) που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του ομίλου, έχουν πληγεί περισσότερο από άλλους κλάδους.


Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής εντείνει τις προσπάθειές της τόσο για την ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού όσο και για την ολοκλήρωση των μετασχηματισμών αλλά και για την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα,  μέσω της ανάληψης νέων κατασκευαστικών έργων.