Σε ποσοστό 93,59% καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ιπποτούρ, με την εταιρεία να εισπράττει το ποσό των 2.751.896 ευρώ.
Η αύξηση είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί:


α. με καταβολή μετρητών ύψους 2.983.127 ευρώ και 

β. με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων υπέρ πιστωτών ύψους 17.500.000 ευρώ.


Μετά την ολοκλήρωσή της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 20.291.896 ευρώ. 


Την ίδια ώρα, η διοίκηση έχει αποφασίσει την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 4.000.000 ευρώ. 


Να σημειωθεί ότι η παραπάνω ενέργεια εντάσσεται στις προσπάθειες που καταβάλλει η εταιρεία, προκειμένου να βγει από την κατηγορία της επιτηρήσης, όπου βρίσκεται. 


Ως λόγος υπαγωγής είναι η διαμόρφωση των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο μικρότερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς επίσης και το αρνητικό επίπεδο των κερδών πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων σε μητρικό επίπεδο (EBITDA).