Στις 26/4 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. με αντικείμενο μεταξύ άλλων την απόφαση περί διανομής των κερδών της χρήσης 2011 και καθορισμός ημερομηνίας διανομής μερισμάτων και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Απριλίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο, στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:  


Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2011 (1/1 – 31/12/2011) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.


Απόφαση περί διανομής των κερδών της χρήσης 2011 και καθορισμός ημερομηνίας διανομής μερισμάτων.


Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.


Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής των.


Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2012.


Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου.


Εκλογή μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002.


Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρείας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920.