Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες έχει μέχρι στιγμής προβεί στην κατεύθυνση της άρσης της Επιτήρησης και της υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής αναδιάρθρωσης προέβη η Altec.
Ειδικότερα, η διοίκηση του Ομίλου έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον περιορισμό των λειτουργικών ζημιών, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν ήδη γίνει εμφανή με τη σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων και τη συρρίκνωση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων σε ενοποιημένο και σε εταιρικό επίπεδο, όπως αυτά αποτυπώνονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2011, έτσι ώστε να αρθούν οι όροι που οδήγησαν την υπαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης. 


Οι ενέργειες, στις οποίες έχει μέχρι στιγμής προβεί η εταιρεία, στην κατεύθυνση της άρσης της Επιτήρησης και της υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής αναδιάρθρωσης, είναι οι εξής: 


- Δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της 

- Εκμετάλλευση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της 

- Απεμπλοκή από ζημιογόνες και μη παραγωγικές επενδύσεις 

- Ρύθμιση υποχρεώσεων προς πιστωτές και προμηθευτές 

- Ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης 

- Αξιοποίηση συνεργιών Ομίλου και 

- Ενσωμάτωση της OTS AE στον Όμιλο. 


Σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου.Πηγή:www.capital.gr