Δύο εταιρείες εμφάνισαν μεταβολές στη μετοχική τους σύνθεση σύμφωνα με τη λίστα με τις συμμετοχές εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών βάσει των ποσοστών που έχουν διαμορφωθεί από πράξεις μετόχων και έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012. 
Πρόκειται για τις ακόλουθες εταιρείες: ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:

Ειδικότερα στην εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ η BOLELLI CO LTD. στις 27/3/2012 μείωσε το ποσοστό της από 76,385% σε 75,755%. 

Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ η κα ΣΤΕΓΓΟΥ ΖΩΗ στις 29/3/2012 αύξησε το ποσοστό της σε 6,26%.