Σε διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης προχωρά σε σχετική ανακοίνωση η Nutriart.
Όπως αναφέρει η εταιρεία, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην Κατηγορία Επιτήρησης, όπου είχε ενταχθεί από τις  8.4.2011 δυνάμει της από 7.4.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.


Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απόφαση είχε ληφθεί επειδή η Εταιρεία εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια κατά την χρήση του 2010, κατ΄ εφαρμογή του σχετικού άρθρου 3.1.2.4.(1)(α) του Κανονισμού  Χ.Α., γεγονός που συνέχιζε να υφίσταται κατά την χρήση 2011.


Η Εταιρεία σε εκτέλεση της από 2 Αυγούστου 2011 συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης  που καταρτίστηκε μεταξύ των τραπεζών και του βασικού μετόχου της TINOLA HOLDINGS S.A. και της από 7 Νοεμβρίου 2011 Πρόσθετης Πράξης στην ως άνω συμφωνία, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων, προέβη στην υπογραφή κοινοπρακτικού δανείου προχρηματοδότησης ύψους €13.923.000 με τις χρηματοδοτούσες τράπεζες και τον βασικό της μέτοχο.


Η υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης  προβλέπει σειρά ενεργειών (υπογραφή νέων συμβάσεων ομολογιακών, μετατρέψιμων και κοινών, δανείων, έγκριση ενημερωτικού δελτίου, κλπ), οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και έχει συμφωνηθεί  ότι θα  ολοκληρωθούν εντός των προσεχών μηνών.


Το ποσό της προχρηματοδότησης επέτρεψε στην Εταιρεία να καλύψει τρέχουσες ανάγκες, ενώ έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 20/1/2012 και ήδη δρομολογηθεί η ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η έκδοση ομολογιακών δανείων κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, οι δε σχετικές εταιρικές αποφάσεις έχουν ληφθεί και έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές ανακοινώσεις στο επενδυτικό κοινό.


Η Εταιρεία επεξεργάζεται πρόσφατα ένα επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει την θετική επίδραση των ενεργειών της αναδιάρθρωσης με την ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται να καταστεί  δυνατή η έξοδος των μετοχών της Εταιρείας από την Κατηγορία Επιτήρησης στην οποία τώρα υπάγονται.