Στο ποσό των 29,89 εκατ. ευρώ ανήλθαν στις 31/3/2012 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας Έδραση- Ψαλλίδας.
Η εταιρεία έχει υπαχθεί στην κατηγορία επιτήρησης μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2009 λόγω υψηλών ζημιών, ενώ μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 για τον ίδιο λόγο τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά.

Στο πλαίσιο αυτό έθεσε το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30.06.2011 η οποία δεν έλαβε απόφαση αλλά το παρέπεμψε σε μελλοντική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Την ίδια ώρα στο πλαίσιο της υπαγωγής της στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007 υπέγραψε συμφωνία συνδιαλλαγής με την πλειοψηφία των πιστωτών της, την οποία υπέβαλε στο αρμόδιο δικαστήριο στις 29/04/2011 δια του αρμοδίου διορισθέντος μεσολαβητή. Η υπόθεση μετά από αναβολή συζητήθηκε στις 01/02/2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες.

Τέλος, όπως αναφέρει η διοίκηση το συνολικό ύψος των απαιτήσεων του Ομίλου από το Ελληνικό Δημόσιο που αφορούν εκτελεσμένα έργα ανέρχεται στο ποσό 5.115.000ευρώ ενώ οι απαιτήσεις του Ομίλου από τις Δ.Ο.Υ. από επιστροφές και προκαταβολές φόρου εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 1.886.000 ευρώ δηλαδή το σύνολο των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στα 7.001.000 ευρώ.