Σε πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης προχωρά ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας και τυχόν μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης σε νέους επενδυτές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012 και περιλαμβάνει την αύξηση του Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 600 εκ. μετοχές ονομαστικής αξίας 0,43 ευρώ, την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights) στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας με σκοπό να αντληθούν 66 εκατ. ευρώ περίπου και τη δωρεάν διάθεση μετοχών σε όσους ασκήσουν Δικαιώματα Προτίμησης.

Συγκεκριμένα τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν δωρεάν, σε αναλογία 1 Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατόπιν λήψης σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Κάθε 2 Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε 1 νέα συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας 0,43 ευρώ, με τιμή διάθεσης τα 0,43 ευρώ η κάθε μια.

Επιπλέον, για κάθε 2 νέες μετοχές που θα προκύπτουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, ο μέτοχος θα λαμβάνει δωρεάν 3 πλήρως πληρωθείσες χαριστικές μετοχές (Bonus Shares).

Για τον σκοπό αυτό, θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Απριλίου 2012, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εγκριθεί το Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Ομίλου.