Η Sciens International Acquisition, μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που κατέθεσε στις 2 Ιανουαρίου 2012 για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Sciens, συγκέντρωσε συνολικά το 66,55%.

Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης άρχισε την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 και έληξε την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012.



Στις 2 Ιανουαρίου 2012, η Sciens International Acquisition κατείχε 156.181.561 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 59% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Sciens.



Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, προσφέρθηκαν 17.473.668 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 6,60% και η Sciens International Acquisition απέκτησε χρηματιστηριακά μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,96%.



Η μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη δημόσια πρόταση και οι σχετικές καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. θα πραγματοποιηθούν εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, δηλαδή την Πέμπτη 5 Απριλίου.