Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σύστημα της χώρας, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60-70 % έως το 2050 ως προς το 2005 και επενδύσεις της τάξης των 60- 85 δισ. ευρώ προβλέπει το σχέδιο «Οδικού Χάρτη Πορείας της Ελλάδας στο Τομέα της Ενέργειας με ορίζοντα το-2050», που συνέταξε η Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ενεργειακή πολιτική χωρίζεται σε δύο βασικά σενάρια:
Το Σενάριο «Υφιστάμενων πολιτικών» (ΥΦ) το οποίο υποθέτει συντηρητική υλοποίηση των πολιτι¬κών για την ενέργεια και το περιβάλλον, προβλέποντας αφενός μέτριο επίπεδο περιορισμού των εκπομπών CO2 μέχρι το 2050 (40% σε σχέση με το 2005), αφετέρου μέτρια διείσδυση ΑΠΕ και εξοι¬κονόμησης ενέργειας.

Το Σενάριο «Μέτρων Μεγιστοποίησης ΑΠΕ» (ΜΕΑΠ) υποθέτει τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ (στο επίπεδο του 100 % στην ηλεκτροπαραγωγή), με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 60%-70% και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις μεταφορές.
Παράλληλα υπάρχει το Σενάριο «Περιβαλλοντικών Μέτρων Ελαχίστου Κόστους» (ΠΕΚ) έχει τις ίδιες παραδοχές με το Σενάριο ΜΕΑΠ όσον αφορά τις εκπομπές CO2 αλλά υπολογίζει το ποσοστό των ΑΠΕ στην ηλεκ¬τροπαραγωγή ώστε να εξασφαλιστεί το ελάχιστο κόστος.
 
 Η μελλοντική εικόνα του ενεργειακού συστήματος όπως προκύπτει από τα δύο βασικά σενάρια ενεργειακής πολιτικής μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω 10 σημεία:
 
1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60-70 % έως το 2050 ως προς το 2005
 
2. Ποσοστό 85-100 % ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με την αξιοποίηση όλων των εμπορικά ώριμων τεχνο¬λογιών
 
3. Συνολική διείσδυση ΑΠΕ σε ποσοστό 60-70% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2050
 
4. Σταθεροποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης λόγω των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
 
5. Σχετική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ¬γειας λόγω εξηλεκτρισμού των μεταφορών και με¬γαλύτερης χρήσης αντλιών θερμότητας στον οικιακό και τριτογενή τομέα.
 
6. Σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοει¬δών
 
7. Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στο σύνολο των μεταφορών στο επίπεδο του 31% - 34% μέχρι το 2050
 
8. Το μερίδιο του ηλεκτρισμού είναι κυρίαρχο στις επιβατι¬κές μεταφορές μικρής απόστασης (45%) και σημαντι¬κή αύξηση του μεριδίου των μέσων σταθε¬ρής τροχιάς
 
9. Σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση για το σύνολο του κτιριακού αποθέματος και μεγάλη διείσ¬δυση των εφαρμογών ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα
 
10. Ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής και έξυπνων δικτύων
 
 
Η προσέλκυση και μόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων, για την υλο¬ποίηση των προβλεπόμενων από τον ενερ¬γειακό σχεδιασμό τεχνολογικών αλλαγών στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης σε διάφο¬ρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. ενερ¬γειακός, κατασκευαστικός, εμπορικός κλάδος κλπ). Το σωρευτικό ύψος επενδύσεων στον ηλεκτρισμό εκτιμάται από 45 δις ευρώ για το σεναριο ΥΦ, σε 80 δις ευρώ για το ΜΕΑΠ με περίπου 63 για το ΠΕΚ.
 
 
 
Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης του σχεδίου, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου,  δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «ο τομέας της ενέργειας αποτελεί κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο τομέας της ενέργειας καταλαμβάνει παγκόσμια πλέον ένα πολύ πιο κεντρικό σημείο σε όλες τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Και είναι από τους τομείς που τα επόμενα χρόνια, μπορεί να προσελκύσει νέες επενδύσεις και κεφάλαια, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την γεωστατική θέση και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας».