Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.244.419 ευρώ με καταβολή μετρητών ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Εριουργία.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 793.000 νέων ονομαστικών μετοχών με τιμή εκδόσεως  την σημερινή ονομαστική τους αξία ήτοι 2,83 ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 13 νέες για κάθε 10 παλαιές.


Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας τα κεφάλαια που αντληθούν από την αύξηση θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κεφαλαιακής δυνατότητας για νέες δραστηριότητες (παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες και μη πηγές, τεχνικά κατασκευαστικά έργα) καθώς και για τη μείωση του υφιστάμενου δανεισμού ώστε η εταιρία, από ισχυρή οικονομική θέση, να διαπραγματευθεί τη χρηματοδότηση των νέων δραστηριοτήτων της.