Απάντηση σε δημοσιεύματα που υποστήριζαν πως τα αποτελέσματα του ελλείμματος του 2011 υπήρξαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο Λογιστήριο του Κράτους και την ΕΛΣΤΑΤ, έδωσε σήμερα ο οργανισμός. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ έχει ως εξής:


H ΕΛΣΤΑΤ απέστειλε εμπρόθεσμα στις 31/3/2012 στη Eurostat την κοινοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) με τα στοιχεία του ελλείμματος και του χρέους για το 2011, σε πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2009, ο οποίος καθορίζει ότι τα στοιχεία του ελλείμματος και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να διαβιβάζονται προς τη Eurostat πριν την 1 η Απριλίου κάθε έτους για τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.

Η ΕΛΣΤΑΤ δεν διαπραγματεύεται τα στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος με κανέναν—στην κατάρτιση τους εφαρμόζει πλήρως τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών (ESA 95) που είναι Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) 2223/1996 και κατά συνέπεια δεσμευτικός για όλα τα Κράτη Μέλη.

Η ΕΛΣΤΑΤ εφαρμόζει τους κανόνες του ESA 95 στα πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώνει από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, ΟΤΑ, ΟΚΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ)) καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ΕΛΣΤΑΤ είναι αποδέκτης στοιχείων από τους παραπάνω φορείς και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των κανόνων του ESA 95 για τον υπολογισμό του ελλείμματος και του χρέους που αποστέλλεται στη Eurostat. Για την κατάρτιση των στοιχείων για το 2011 που απεστάλησαν στη Eurostat στις 31/3/2012, η ΕΛΣΤΑΤ συνεργάστηκε ήδη στενά με τη Eurostat και στα πλαίσια επίσκεψης διαλόγου από τη Eurostat στην ΕΛΣΤΑΤ που έλαβε χώρα στο τέλος Μαρτίου 2012.

 Μετά τη διαβίβαση των στοιχείων ΔΥΕ στη Eurostat στις 31/3/2012, βάσει του Κανονισμού 479/2009, μεσολαβεί για όλα τα Κράτη Μέλη ένα χρονικό διάστημα περίπου τριών εβδομάδων για ανταλλαγή περαιτέρω διευκρινήσεων και επεξηγήσεων όπου αυτό ζητηθεί από τη Eurostat.

Η συνεργασία αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνον μεταξύ της Eurostat και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ευκαιρία διαπραγματεύσεων (ούτε μεταξύ Eurostat και Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, ούτε μεταξύ Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και Eurostat από τη μια μεριά και παρόχων πρωτογενών στοιχείων, όπως το ΓΛΚ, από την άλλη).

Ο παραπάνω τρόπος λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ και κατάρτισης των δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων της Χώρας είναι επίσης ότι απαιτείται και από τη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στα Στατιστικά Στοιχεία, η οποία υπεγράφη μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 29 Φεβρουαρίου 2012. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανακοινώσεων της ΕΛΣΤΑΤ, η δημοσιοποίηση των στοιχείων του ελλείμματος του 2011 θα γίνει στις 23/4/2012. Την ίδια ημέρα θα γίνει και η ανακοίνωση της Eurostat για τα σχετικά στοιχεία των Κρατών Μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.