Στις 27 Απριλίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ίλυδα Πληροφορική, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 720.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών χρήσεων 2004 και 2005 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,80 ευρώ σε 0,88 ευρώ).