Σε υποβάθμιση των καλυμμένων ομολόγων της Τρ. Κύπρου, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Τα ομόλογα υποβαθμίστηκαν σε Ba2 από Baa3. Η κίνηση του οίκου ακολουθεί την υποβάθμιση της τράπεζας στις 14 Μαρτίου 2012.

Αρχικά, η διαβάθμιση των ομολόγων στις 12 Δεκεμβρίου 2011 βρισκόταν στο Baa3.

Όπως σημειώνεται, η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της τράπεζας, επηρεάζει τις αξιολογήσεις των ομολόγων. Προστίθεται ότι κάθε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της τράπεζας, αυξάνει την αναμενόμενη ζημιά από τα ομόλογα. Ωστόσο, συνεχίζει ο οίκος, η τράπεζα μπορεί να είναι σε θέση να αντισταθμίσει τον αυξημένο κίνδυνο ζημιάς εάν εξασφαλίσει επαρκή κάλυμμα.