Στις 27/6/2012 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς θα εκδικαστεί η αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων της Μάρακ. Ως τότε υπάρχει προσωρινή διαταγή με την οποία αναστέλλεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης.
Αναλυτικότερα, η Μάρακ ενημερώνει για την αίτηση για λήψη των προληπτικών μέτρων που εκδικάστηκαν στις 18/1/2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς. 


Το ως άνω Δικαστήριο κήρυξε τον εαυτόν του καθ' ύλην αναρμόδιο προς εκδίκαση της ως άνω αίτησης και παρέπεμψε την αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς ως αρμόδιο για τέτοιου είδους υποθέσεις. 


Κατόπιν των ανωτέρω η εταιρεία κατέθεσε αίτηση με αριθμό κατάθεσης 1730/2012 για λήψη των προληπτικών μέτρων που θα εκδικαστούν στις 27/6/2012 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς. 


Χορηγήθηκε δε, προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Με την οποία αναστέλλεται οποιαδήποτε ατομική δίωξη και κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας.