Η συνετή πολιτική που έχει χαράξει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο επίπεδο των χορηγήσεων αποδίδει ακόμη και σε μία δύσκολη εποχή καρπούς.


Η Τράπεζα απαντά στην κρίση με χαμηλές επισφάλειες, με διατήρηση έστω και μικρής χορηγητικής ρευστότητας και με ευνοϊκές ρυθμίσεις δανείων για τη διευκόλυνση κάθε κατηγορίας δανειοληπτών.
 

Χαμηλές επισφάλειες

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εξακολουθεί να διατηρεί χαμηλό ποσοστό επισφαλειών, και υψηλό δείκτη κάλυψης δανείων. Παράλληλα, ακολουθώντας κοινωνική πολιτική έχει προχωρήσει σε διευκολύνσεις δανειοληπτών.

«Ο  χαμηλός δείκτης καθυστερούμενων δανείων (NPLs) σε σχέση με το υψηλό ποσοστό κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση, σαφώς υψηλότερο έναντι του ευρύτερου τραπεζικού κλάδου, διαμορφώνουν για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εικόνα αντοχής» δηλώνει ο Πρόεδρος του ΤΤ, Κλέων Παπαδόπουλος σε ανασκόπηση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννιαμήνου της Τράπεζας.


Ρυθμίσεις δανείων

Το ΤΤ έχει πρωτοστατήσει στη ρύθμιση δανείων,  καθώς ο πρόεδρος του ομίλου Κλέων Παπαδόπουλος  χάραξε  ειδική πολιτική, από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων του, αρχές του 2010, έχοντας διαβλέψει την ανάγκη για στροφή στα απλά και κατανοητά προϊόντα και τη διευκόλυνση κάθε κατηγορίας δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν αυτή την εποχή αυξημένες οικονομικές δυσκολίες.

Έτσι, το ΤΤ επιλέγοντας κοινωνική πολιτική έχει  προχωρήσει  σε σημαντικές ρυθμίσεις των δανείων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.  Οι διευκολύνσεις αφορούν μείωση δόσεων, παράταση χρόνου διάρκειας δανείου, περίοδο χάριτος χωρίς καταβολή ή με καταβολή μόνο των τόκων. Ανάλογες ρυθμίσεις πραγματοποιεί στις οφειλές των υπολοίπων δανειοληπτών του.

Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη το  πρόγραμμα: «Προστατεύω τους ανέργους» για την κατηγορία εκείνη των πολιτών που πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα και θα ισχύει έως τον Απρίλιο του 2012, τουλάχιστον.