Στις 29/6/2012 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΖΑΜΠΑ ΑΕ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.
Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 4/7/2012 ενώ η record date είναι η 6/7. Από 11/7 ξεκινά η καταβολή μερίσματος