Τη μη διανομή μερίσματος για το έτος 2011 προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο της Παπουτσάνης.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση για το οικονομικό ημερολόγιο του 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει την 29 Ιουνίου 2012 για την τακτική γενική συνέλευση. 


Οι μετοχές της εταιρείας δεν αποτελούν υποκείμενη αξία παραγώγου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Σημειώνεται πως η δημοσίευση των ετήσιων ενοποιημένων συνοπτικών στοιχείων που συνέταξε η εταιρεία, βάσει των Δ.Λ.Π/Δ.Π.Χ.Π. για το 2011 πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2012.