Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας Αθηνά Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25/06/2012. 
Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση του 2011.