Στις 30/05/2012 θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου της Λανακάμ.


Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012. 


Λόγω των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της εταιρείας, δεν επιτρέπεται η καταβολή μερίσματος για τηνχρήση 2011 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 


Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του εξαμήνου του έτους 2012 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012. 


Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του εννιαμήνου του έτους 2012 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012. 


Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το κλείσιμο των συνεδριάσεων του Χ.Α. κατά την προηγούμενη ημέρα των αντίστοιχων ημερομηνιών και θα δημοσιεύονται στον Τύπο την επόμενη μετά από την ανακοίνωσή τους.