Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας Μινέρβα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012.
Η εταιρεία προτίθεται να προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011.