Το Οικονομικό ημερολόγιο για την χρήση 2012 ανακοίνωσε η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επισημαίνοντας σε σχετική ανακοίνωση ότι λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων της χρήσης 2011 δεν δύναται να προβεί στην διανομή μερίσματος.
Το Οικονομικό ημερολόγιο έχει ως ακολούθως: 


Η Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες χρήσης 1/1/-31/12/2011 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 1/1-31/12/2011) θα γίνει την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012.


Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012. 


Λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων της χρήσης 2011, η Εταιρεία δεν δύναται να προβεί στη διανομή μερίσματος.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, καταλήγει η ανακοίνωση.