Το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012 ανακοίνωσε η εταιρεία Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ επισημαίνοντας ταυτόχρονα σε σχετική ανακοίνωση ότι προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για τη χρήση 2011.

Ειδικότερα, το οικονομικό ημερολόγιο έχει ως εξής:


Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον Τύπο των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011: Παρασκεύη 30 Μαρτίου 2012.


Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: Παρασκεύη 29 Ιουνίου 2012.


Σημειώνεται ότι η εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για τη χρήση  2011.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.