Το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2012 ανακοίνωσε η NEXANS Ελλάς ΑΒΕ διευκρινίζοντας σε σχετική ανακοίνωση ότι δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 1/01 – 31/12/2011.

 

Ειδικότερα η εταιρεία ανακοίνωσε το οικονομικό ημερολόγιο ως ακολούθως:
 

Ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2011 : Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

 

Δημοσίευση στον Τύπο των Στοιχείων & Πληροφοριών της χρήσης 2011 : Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων :  Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012.

 

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 1/01 – 31/12/2011.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.