Η Διοίκηση της Ευρωσύμβουλοι ΑΕ, σχεδιάζει συγκεκριμένες ενέργειες που θα βοηθήσουν την ταχύτερη ανάκαμψή της, σε συνέχεια της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της εταιρείας Ευρωσύμβουλοι ΑΕ του έτους 2011 και με διαμορφωμένες ήδη θετικές προοπτικές για το πρώτο εξάμηνο του 2012 αλλά και για το σύνολο της χρήσης.

Οι ενέργειες αυτές αφορούν αφενός την πρόθεση της εταιρίας να προβεί σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και αφετέρου την ανταλλαγή των ιδίων μετοχών που κατέχει με μετοχές εταιρειών για τις οποίες έχει εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται η αύξηση της καθαρής της θέσης και κατ’ επέκταση η βελτίωση σημαντικών οικονομικών δεικτών. 


Αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, το ύψος και τους όρους της θα αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. 


Τα κεφάλαια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα αξιοποιηθούν για δύο σκοπούς: α) ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας και β) κάλυψη της συμμετοχής της μητρικής εταιρείας ως μεριδιούχος στο Seed Capital Fund, που έχει προεγκριθεί στην συγγενή της εταιρία i4G ΑΕ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Το Fund ύψους 10 εκ ευρώ καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα αλλά επικεντρώνεται στην Κεντρική Μακεδονία όπου είναι και η έδρα του ομίλου.


Επιπλέον έχουν αρχίσει ήδη να διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, όπως η υπογραφή συμβάσεων ύψους 1,5 εκ ευρώ που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς. 


Επίσης, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο 2012 προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει το 1 εκ. ευρώ και θα είναι αυξημένος 40% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τέλος, βελτίωση στον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσματα της εταιρείας για το σύνολο της χρήσης 2012, θα επιφέρει το γεγονός ότι το ανεκτέλεστο ύψος εργασιών της εταιρείας έχει ήδη διαμορφωθεί σε 4 εκ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι νέες συμβάσεις που θα υπογραφούν στο υπόλοιπο του 2012.