Τη μη διανομή οποιουδήποτε μερίσματος για τη χρήση 2011 προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση για το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας για το 2012, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ορίστηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012.


Σημειώνεται πως η ανακοίνωση της ετήσιας οικονομικής εκθέσεως χρήσεως 2011 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, ενώ η δημοσίευσή της έγινε το Σαββάτο 31 Μαρτίου 2012.