Στις 28 Ιουνίου 2012 θα συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurodrip, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο.

Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011.