Στις 4 Μαΐου 2012, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική  Συνέλευση των μετόχων της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την αγορά ιδίων μετοχών.


Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με  την επωνυμία  ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ σε  Τακτική Γενική  Συνέλευση  την 4η   Μαΐου  2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ., και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Μαΐου  2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 μ., στα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Κύριλλο, Τ.Κ.19300, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων)  της χρήσεως 2011 (από 01/01/2011  έως 31/12/2011) και  των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού  Συμβουλίου  και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας.

 

2. Απαλλαγή των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου  και των Ελεγκτών  (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά  με τα πεπραγμένα την διαχείριση, τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  της χρήσεως  2011.

 

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών  Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση  2012 και καθορισμός της αμοιβής των.

 

4. ‘Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 καθώς και για την χρήση 2012.

 

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών  και εκλογή  Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008.

 

6. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920,όπως ισχύει.

 

7. Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις.