Στις 2 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 6.400.000 ευρώ, εμπραγμάτως εξασφαλισμένο και για την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της εταιρείας «Αττικές Εκδόσεις» για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, μετά την από 6/04/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

 

1. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των ευρώ έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€6.400.000), εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτού. 

 

2. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.