Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην απόδοση των επενδύσεων, η απουσία σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου για τη νέα διάρθρωση της αγοράς, η αποτυχία στην αξιοποίηση νέων μορφών συνδεσιμότητας και ο κακός σχεδιασμός συγχωνεύσεων και εξαγορών και στρατηγικής συμμαχιών είναι μεταξύ άλλων οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για το 2012.
Σύμφωνα με την  ετήσια έρευνα της Ernst & Young «Top 10 risks in telecommunications 2012», για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνει την αποτυχία στον έλεγχο του κόστους μέσα στους δέκα μεγαλύτερους κινδύνους και προκλήσεις.Πιο συγκεκριμένα, όπως οι δέκα σημαντικότερες προκλήσεις για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για το 2012 είναι:
1. Αποτυχία στην μετατόπιση της έμφασης του επιχειρηματικού μοντέλου από τα λεπτά στα bytes
2. Αποσύνδεση από τη μεταβαλλόμενη νοοτροπία του πελάτη
3. Έλλειψη εμπιστοσύνης στην απόδοση των επενδύσεων
4. Ανεπαρκής πληροφόρηση για τη μετατροπή της ζήτησης σε (προστιθέμενη) αξία
5. Απουσία σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου για τη νέα διάρθρωση της αγοράς
6. Αποτυχία στην αξιοποίηση νέων μορφών συνδεσιμότητας
7. Κακός σχεδιασμός συγχωνεύσεων και εξαγορών και στρατηγικής συμμαχιών
8. Αποτυχία στον προσδιορισμό νέων επιχειρηματικών δεικτών απόδοσης
9. Προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια και προσαρμοστικότητα
10. Έλλειψη οργανωτικής ευελιξίας


Παρά το γεγονός ότι μια ισχυρή αμυντική τοποθέτηση σε συνδυασμό με θετικές ταμειακές ροές έχουν βοηθήσει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να αντιμετωπίσουν την οικονομική αβεβαιότητα, χρειάζονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα για να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη.
Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, καθώς οι περισσότεροι από τους κινδύνους που περιλαμβάνονται στη λίστα, αποτελούν ταυτόχρονα απειλές αλλά και ευκαιρίες για τους κύριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.


Η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες και προσωποποιημένες ανάγκες των πελατών, η κατάλληλη πληροφόρηση (επιχειρηματική ευφυΐα) για τη μετατροπή των αναγκών σε προστιθέμενη αξία, η οργανωτική ευελιξία και η υιοθέτηση σύγχρονων επιχειρηματικών δεικτών απόδοσης, καθώς και οι επιλεκτικές επενδύσεις με στόχο την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση στην αγορά κατά την «επόμενη μέρα», αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιβίωσης και μεσομακροπρόθεσμης ανάπτυξης των τοπικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών.


Όπως εκτιμάται στη μελέτη όλα τα παραπάνω, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα και σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα εφόσον το τελευταίο πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας υλοποιηθεί αποτελεσματικά.