Στις 28/6 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Spider, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Αναλυτικά το Οικονομικό Ημερολόγιο έχει ως εξής:

Ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2011 : Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012.
 

Δημοσίευση στον Τύπο των Στοιχείων & Πληροφοριών της χρήσης 2011: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012.
 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012.
 

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 1.1. - 31.12.2011.
 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.