Καθαρές ζημίες ύψους 6.144.869 ευρώ κατέγραψε η εταιρεία Ιπποτούρ ΑΕ, σύμφωνα με τις αναδιατυπωμένες Οικονομικές καταστάσεις του 2011. 

Οι πωλήσεις της εταιρείας άγγιξαν τα 7,78 εκατ. ευρώ από 4,4 εκατ. το 2010. Όσον αφορά στα μικτά αποτελέσματα, η εισηγμένη κατέγραψε ζημίες 1,61 εκατ. ευρώ από κέρδη 70.500 ευρώ το 2010. 


Τα έσοδα από μη λειτουργικές δραστηριότητες (Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα, κέρδη από πώληση παγίων στοιχείων, έσοδα προηγούμενων χρήσεων και έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις) διαμορφώθηκαν στα 111.369 ευρώ. 


Ενώ τα έξοδα από μη λειτουργικές δραστηριότητες (χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα και άλλες δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 936.516 ευρώ από 702.858 ευρώ το 2010. 


Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ήταν ζημίες 6.124.836 ευρώ από ζημίες 3.658.422 ευρώ το 2010, ενώ οι ζημίες χρήσεως μετά από φόρους ανήλθαν στα 6.144.869 ευρώ από 3.656.580 το 2010.