Ανεβλήθη για τη Δευτέρα 23/04/2012 η προγραμματισμένη για σήμερα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Unibios, καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. 

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, η ορισθείσα για την Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 και ώρα 14:00 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ανεβλήθη για την Δευτέρα 23/04/2012 και ώρα 14:00  ωσαύτως στην έδρα της ως άνω ανωνύμου εταιρείας, οπότε και θα λάβει χώρα η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως, λόγω μη επιτεύξεως της συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαιτουμένης απαρτίας, καθώς στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 10,60% του συνόλου των Μετοχών.