Στην επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το reverse split αλλά και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς συνψηφισμό ζημιών καθώς κατά τη σημερινή γενική συνέλευση δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία για λήψη απόφασης.
Ειδικότερα, κατά τη συνέλευση στις 23 Απριλίου οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν μεταξύ άλλων την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 0,55 ευρώ σε 4,40 ευρώ με συνένωση μετοχών (reverse split), ο συνολικός αριθμός των οποίων θα ανέλθει σε 10.375.000 μετοχές από 83.000.000.

Επίσης θα συζητηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 42.537.500 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ για συμψηφισμό ζημιών καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό των 7.500.000 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Η σημερινή συνέλευση ενέκρινε μεταξύ άλλων, τις  οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011, καθώς και την εκλογή του κ. Ευσταθίου Ευσταθιάδη του Ελευθερίου ως μη εκτελεστικού μέλους στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Παντελή Καψή του Ιωάννου και την εκλογή του κ. Ιωάννη Καρτάλη του Θεμιστοκλέους ως μη εκτελεστικού μέλους στη θέση του αποβιώσαντος μέλους Τρύφωνος Κουταλίδη του Ιωάννου.