Την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού καθώς και την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος στις 8/5/2012.


Αναλυτικά ως θέματα ημερήσιας διάταξης αναφέρονται: 


1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.


2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011. 


3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. 


4. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. 
 

5. Έγκριση συμβάσεων. 


6. Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση των ακολούθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή της με τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ήτοι:


(i.) τροποποίηση του άρθρου 21 με προσθήκη στην παράγραφο 1, προκειμένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη

(ii.) τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 21, προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέγει δύο Προέδρους ή Αντιπροέδρους, 

(iii.) τροποποίηση του άρθρου 21 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχ. αριθμ. 4, προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα της εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο, όταν αυτό συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, 

(iv.) τροποποίηση του άρθρου 27 περί απαγόρευσης ανταγωνισμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

(v.) τροποποίηση του άρθρου 27 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχ. αριθμ. 2, προκειμένου τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μην συμμετέχουν σε περισσότερα από πέντε (5) Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων εταιρειών. 


7. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.