Μέχρι τις 24 Απριλίου 2012 οι πρώην πελάτες των εταιρειών Hellas Power και Energa Power Trading θα πρέπει να συνάψουν νέα σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους, διαφορετικά θα κινδυνεύσουν να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας οι πρώην πελάτες των εταιρειών Hellas Power και Energa Power Trading Α.Ε. προμηθεύονται, από τις 25/1/2012, ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ Α.Ε., ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Η προμήθεια αυτή διενεργείται προσωρινά και για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 24/4/2012, σύμφωνα με τους όρους που προδιαγράφονται στον ισχύοντα Κώδικα Προμήθειας (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.19/90/οικ.2402), προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους πελάτες αυτούς να συνάψουν νέα σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους. Όμως, όπως αναφέρει η ΡΑΕ, μέχρι σήμερα, τα στοιχεία της ΔΕΗ δείχνουν ότι πολλοί από τους πελάτες αυτούς δεν έχουν ακόμα επιλέξει τον Προμηθευτή τους.

Η ΡΑΕ υπενθυμίζει στους καταναλωτές που εξακολουθούν να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνάψουν σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους, το αργότερο μέχρι τις 24/4/2012.  


«Ιδιαίτερα, εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών μέσης τάσης (ΜΤ), καθώς και των μεγάλων μη οικιακών καταναλωτών χαμηλής τάσης (ΧΤ), δηλ. αυτών που έχουν ισχύ παροχής άνω των 25kVA, ότι μετά την άπρακτη παρέλευση των τριών (3) ως άνω μηνών, δηλ. μετά τις 24/4/1012, και τη μη επιλογή από μέρους τους Προμηθευτή, εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, σύμφωνα με την οποία ο αρμόδιος Διαχειριστής προχωρά σε διακοπή της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων που δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή για το σύνολο του φορτίου τους».

Καταλήγοντας η ΡΑΕ καλεί τη ΔΕΗ, ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, «να ενημερώσει άμεσα, με εξατομικευμένες επιστολές, τους ως άνω καταναλωτές (ΜΤ & ΧΤ>25kVA), σχετικά με την υποχρέωσή τους να επιλέξουν Προμηθευτή το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας παροχής της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, δηλ. την 24/4/2012».